I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego GRL Style;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem grlstyle.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy grlstyle.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 11. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. Konto Klienta – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług drogą elektroniczną, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Serwisu;

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem grlstyle.pl. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.grlstyle.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym). Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości odbioru osobistego. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 1. Płatności za zakupione towary można dokonywać:

Przelewem tradycyjnym na nr konta bankowego: Santander Bank Polska SA 15 1090 2750 0000 0001 1020 3438

Anna Szpik, ul. Goszczyńskiego 7a/86, 37-700 Przemyśl
  • Za pomocą szybkich płatności internetowych PayPal
 1. Sklep internetowy GRL Next Door Style Anna Szpik, działający pod adresem grlstyle.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorcę Anna Szpik ul. Goszczyńskiego 7a/86, 37-700 Przemyśl, NIP: 7952490831.
 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  • Komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
  • Przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8.0 lub nowszy, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari itp. z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,
  • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługa newsletter* [A1]– zostaje zawarta poprzez wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie na podany adres email informacji o promocjach, nowościach i aktualnych cenach produktów sprzedawanych przez GRL Style. Do korzystania z usługi newsletter konieczne jest założenie Konta Klienta.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Zamówienia:

 1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
 5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
 6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy sklep@grlstyle.pl.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić
 9. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

IV. Prawa i obowiązki Klienta w ramach korzystania ze sklepu grlstyle.pl:

 1. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   A. Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
   B. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
   C. Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez GRL Style za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   A. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
   B. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   C. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   D. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   E. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,
   F. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest możliwa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

Koszty dostawy na ternie Polski wynoszą:

   • InPost Paczkomaty: 13 zł
   • DPD Kurier: 15 zł

VI. Ceny i metody płatności

 1. Prezentowany katalog towarów oraz zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym GRL Style są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Informacje o prawie do odstąpienia od umowy / zwrotu  znajdziesz tutaj

 1. GRL Style zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów, które nie posiadają oryginalnych etykiet lub posiadają jakiekolwiek znamiona użytkowania.
 2. Informujemy, że Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych do paczkomatu ani przesyłek płatnych przy odbiorze.
 3. Sklep internetowy nie zwraca kosztów poniesionych przez kupującego przy odesłaniu towaru w celu zwrotu. Wyjątek stanowi zakup za pośrednictwem szybkich płatności internetowych PayPal. Klient może skorzystać z możliwości zwrotu kosztów na zasadach określonych przez PayPal https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/refunded-returns
 4. Proces zwrotu trwa do 14 dni od otrzymania paczki przez GRL Style.
 5. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: GRL Next Door Style Anna Szpik, ul. Goszczyńskiego 7a/86, 37-700 Przemyśl wraz z paragonem i dołączonym formularzem zwrotu, które jest do pobrania na stronie.
 6. W sklepie grlstyle.pl wymiana towaru polega na zwrocie (odstąpienie od umowy) wybranych artykułów, następnie złożeniu i opłaceniu nowego niezależnego zamówienia.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. GRL Style jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1)-556(3) i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje wadliwych produktów można składać w ciągu dwóch lat od daty zakupu.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu braku dostępności), GRL Style zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 4. Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni, skontaktujemy się z Klientem i powiadomimy o decyzji.
 5. Koszty wysyłki naprawionego bądź wymienionego towaru ponosi Sklep.
 6. Reklamowany towar wraz z formularzem reklamacyjnym należy kierować na adres:
  1. GRL Next Door Style Anna Szpik
  1. ul. Goszczyńskiego 7a/86
  1. 37-700 Przemyśl
  Tel.  787 462 267
 1. GRL Style zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. GRL Style podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
     1. GRL Next Door Style Anna Szpik
     1. ul. Goszczyńskiego 7a/86
     1. 37-700 Przemyśl

Lub drogą elektroniczną: sklep@grlstyle.pl

 1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. GRL Style zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GEL Style a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę GRL Style.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Anna Szpik, zam. w Przemyślu (37-700), ul. Goszczyńskiego 7a/86, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GRL Next Door Style Anna Szpik z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Goszczyńskiego 7a/86, posługująca się adresem email: sklep@grlstyle.pl.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy sprzedaży, będącą podstawą do nabycia towarów ze sklepu internetowego pod adresem www.grlstyle.pl .
 3. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje podczas rejestracji związanej z zakupem towarów.

4. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:

 1. a) Założenia konta użytkownika i umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ze względu na zawartą umowę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie przez okres 6 miesięcy od momentu usunięcia konta użytkownika lub wycofania udzielonej zgody.
 2. b) Realizacji złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego zamówień w związku z zawarciem umowy oraz jej wykonania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO i przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o podatku od towarów i usług), dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy.
 3. c) Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonującym usługi na rzecz Sprzedawcy, podmiotom, którym Sprzedawca powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić realizację złożonych zamówień.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

XII. Zmiana regulaminu

Zmiana może nastąpić jedynie z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Informacja o zmianie Regulaminu będzie zamieszczona przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych na stronie sklepu internetowego grlstyle.pl. Klienci będą powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji o zmianie Regulaminu. Przesłanie Klientom informacji o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać od terminu podanego w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od poinformowania o zmianie. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym. Klient, który nie zaakceptuje zmian Regulaminu powinien oświadczyć Sprzedawcy – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

XIII. WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Ma Pan/Pani prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym odebrał Pan/Pani fizycznie towary lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Może Pan/Pani skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Panu/Pani prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy otrzyma Pan/Pani wszystkie poniesione płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 1. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
 2. Zwracane towary należy odesłać lub przekazać bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż  w  terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowano Sprzedawcę o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy pod adres:

  1. GRL Next Door Style Anna Szpik
  1. ul. Goszczyńskiego 7a/86
  1. 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Zwrot”